ÇEREZLER VE WEB SİTESİ ZİYARETLERİNE YÖNELİK

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu “Çerezler ve Web Sitesi Ziyaretlerine Yönelik Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Ahmet Çalık Vakfı(VAKIF) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. VAKIF’a ait web sitelerini ziyaret eden tüm gerçek kişiler işbu Aydınlatma Metni kapsamında ziyaretçi olarak kabul edilecektir.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz aşağıda adres ve iletişim bilgilerine yer verilen VAKIF tarafından veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Kanun’un 4. Maddesinde yer alan temel ilkelere uygun olmak kaydıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Genel Müdürlük Adres        : Büyükdere Caddesi No: 163 Kat:7 34394 Zincirlikuyu Şişli – İstanbul

Telefon                                  : 0212 306 55 04

Fax                                         :

Web Adresi                           : https://ahmetcalikvakfi.org.tr/

E-posta Adresi                     : info@ahmetcalikvakfi.org.tr

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Ahmet Çalık Vakfı’na ait https://ahmetcalikvakfi.org.tr/ uzantılı web sitesinde farklı amaçlarla çerezler kullanabilmektedir. Kullanılan ilgili çerez türüne göre kişisel veri işleme amaçları değişkenlik gösterebilmektedir.

Web sitesinin kullanılmasına bağlı olarak ayrıca 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca trafik bilgisi olarak tanımlanan işlem güvenliği bilgileri yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilmektedir.

Ayrıca web sitesinde yer bulunan iletişim formu gibi ekranlar vasıtasıyla, VAKIF ile iletişim kurulması, VAKIF’ımızın kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi, talep ve şikayetlerin takibi, memnuniyetinin sağlanması ve faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarına bağlı olarak kimlik, iletişim ile burs başvuru işlemleri sırasında paylaştığınız kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

https://ahmetcalikvakfi.org.tr/ Adresinde Kullanılan Zorunlu Çerezler

 

Çerez İsmi Sağlayıcı Çerez Amacı Kullanım Süresi
cookiespool_consent https://ahmetcalikvakfi.org.tr/ Web sitesinde kullanılan çerezler için ziyaretçiden alınan açık rıza seçimlerini saklamak için kullanılır. 6 ay

https://ahmetcalikvakfi.org.tr/ Adresinde Kullanılan Performans ve Analitik Çerezleri

 

Çerez İsmi Sağlayıcı Çerez Amacı Kullanım Süresi
_ga Google Bu, çerez Google Analytics Tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak; sitenin analiz raporunu oluşturmak ve sitenin kullanımını takip etmek için kullanılır. Çerezler Bilgilerini anonim olarak saklar. Benzersiz ziyaretçileri tanımlamak için rastgele oluşturulmuş bir sayı atar.

https://policies.google.com/privacy?hl=tr

400 gün
_ga_* Google Bu çerez Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, istatistik ve performans amacıyla kullanılır. Ziyaretçilerin web sitesini görüntüleme sayısını ölçümlemek amacıyla kullanıcıları ayırt etmek üzere kullanılır. 400 gün

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

Kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde iş ortaklarına ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Ayrıca VAKIF’a ait web sitesi üzerinde kullanılan bazı çerezler VAKIF haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcılar tarafından sağlanabilmektedir. Bu çerezlerin kullanımına onay vermeniz halinde açık rızanız dahilinde kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel veriler, web sitesinin ziyaret edilmesi halinde kullanılan çerezler vasıtasıyla veya web sitesinde yer alan formların kullanılması vasıtasıyla VAKIF tarafından “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,” ve gerekli durumlarda “Açık rıza” hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran, özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’nci maddesinde belirtilen usule uygun olmak kaydıyla talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak VAKIF merkezinin bulunduğu Büyükdere Caddesi No: 163 Kat:7 34394 Zincirlikuyu Şişli – İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya VAKIF’ımız sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@ahmetcalikvakfi.org.tr e-posta adresi üzerinden VAKIF’ımıza iletebilirsiniz.